Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

13:02:54

Seko mumsMūsu kontakti

Mārstaļu iela 19 Rīga, LV-1050

Karte

Tālr.: (+371) 67099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv

Sākums Administratori

Administratori

Maksātnespējas procesa administrators ir fiziskā persona, kura saskaņā ar Maksātnespējas likumu ir ieguvusi maksātnespējas procesa administratora (turpmāk –administrators) sertifikātu un kurai ir Maksātnespējas likumā noteiktās tiesības un pienākumi.

Ziņas par administratoriem ir atrodamas maksātnespējas reģistrā Maksātnespējas reģistrs satur šādas publiski pieejamas ziņas par administratoriem:

1. administratora vārds, uzvārds;

2. sertifikāta numurs;

3. sertifikāta izdošanas datums;

4. administratora prakses vietas adrese;

5. administratora tālruņa numurs;

6. administratora elektroniskā pasta adrese;

7. sertifikāta darbības izbeigšanas vai tā anulēšanas datums.

 

Par administratoru var būt tikai tāda rīcībspējīga fiziskā persona:

1. kura sasniegusi 25 gadu vecumu;

2. kura saņēmusi valsts atzītu izglītības dokumentu par otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības apgūšanu tiesību zinātnēs un ieguvusi jurista kvalifikāciju vai saņēmusi valsts atzītu izglītības dokumentu par augstākās akadēmiskās izglītības apgūšanu tiesību zinātnēs un ieguvusi zinātnisko grādu;

3. kurai pēc augstākminētās izglītības un kvalifikācijas iegūšanas ir vismaz triju gadu darba pieredze jurista vai tam pielīdzināmā amatā;

4. kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;

5. kura sekmīgi nokārtojusi administratoru eksāmenu;

6. kura ieguvusi administratora sertifikātu.

 

Administratora vispārīgie pienākumi

1. Pēc sertifikāta saņemšanas administrators: - reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs un deklarē Valsts ieņēmumu dienestā vienu prakses vietu, paziņojot par to biedrībai „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija”;

2. Administrators nodrošina efektīvu un likumīgu tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa norisi;

3. Administrators tiesiskās aizsardzības procesā un maksātnespējas procesā:

• piedalās tiesas sēdēs tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa lietās;

• sniedz informāciju par tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa norisi tiesai, kreditoru sapulcei, Maksātnespējas administrācijai un citām normatīvajos aktos noteiktajām personām un institūcijām;

• paziņo biedrībai „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” par prakses vietas, elektroniskā pasta adreses, vārda, uzvārda maiņu;

• sadarbojas ar pilnvarotām personām un institūcijām, kurām saskaņā ar citu valstu normatīvajiem aktiem ir tiesības īstenot savas pilnvaras tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā;

• pēc Maksātnespējas administrācijas pieprasījuma sniedz savas darbības pārskatu, dokumentus un ziņas par tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātnespējas procesa norisi. Administrators likumā noteiktajos gadījumos sniedz minēto informāciju arī citām institūcijām;

• izskata sūdzības par konkrētā tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātnespējas procesa norisi;

• sniedz tiesībaizsardzības institūcijām ziņojumus un materiālus par tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā atklātajiem faktiem, kuri var būt par pamatu kriminālprocesa uzsākšanai.

 

Administratora vispārīgās tiesības

Administratoram tiesiskās aizsardzības procesā un maksātnespējas procesā ir šādas tiesības:

1. pieprasīt un saņemt no parādnieka un tā pārstāvjiem tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā nepieciešamo informāciju;

2. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm bez maksas to rīcībā esošo tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā nepieciešamo informāciju par parādnieku un tā pārstāvjiem;

3. pieprasīt un saņemt no citām kompetentām personām un institūcijām to rīcībā esošo informāciju par tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa norisi;

4. iepazīties ar parādnieka finansiālo stāvokli un visiem dokumentiem, kā arī pieprasīt un saņemt visus dokumentus.

 

      Aptauja

      Vai Tu jau seko MNA Twitter kontam?

      Arhīvs