Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

05:34:12

Seko mumsMūsu kontakti

Mārstaļu iela 19 Rīga, LV-1050

Karte

Tālr.: (+371) 67099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

23.02.2012
Par Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes izveidi

   Valsts ieņēmumu dienests 2012.gada 21.februārī informēja Maksātnespējas administrāciju, ka saskaņā ar 2011.gada 29.jūlija Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk VID) reglamentu, kas nosaka VID struktūru un darba organizāciju, ir izveidota patstāvīga struktūrvienība- Nodokļu parādu piedziņas pārvalde, kuras viens no uzdevumiem ir nodrošināt VID kā kreditora interešu pārstāvēšanu nodokļu maksātāju maksātnespējas procesos.

   VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes direktora Marjana Burija un direktora vietnieces Santas Garančas pienākumos cita starpā ietilpst parakstīt VID vārdā sagatavotos dokumentus- kreditoru prasījumus, iebildumus, pieprasījumus, sūdzības un atbildes uz iesniegumiem, pilnvaras pārstāvībai kreditoru sapulcēs un tiesās, kā arī cita veida dokumentus, ja to saturs un jautājumu izlemšana ietilpst Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes kompetencē.

   VID lūdza par minēto amatpersonu paraksta tiesībām informēt maksātnespējas procesa administratorus, tādēļ šī informācija papildus tiks nosūtīta maksātnespējas procesa administratoriem uz viņu norādītajām e-pasta adresēm.


15.02.2012
Informācijas apkopojums par uzraudzības ietvaros veiktajām darbībām laika posmā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembri

   2011.gadā Maksātnespējas administrācija ir saņēmusi 406 sūdzības. Izskatot sūdzības un veicot uzraudzību par administratoru darbību maksātnespējas procesos un tiesiskās aizsardzības procesos, Maksātnespējas administrācija ir pieņēmusi 385 lēmumus


03.02.2012
Aktuāla informācija administratoriem

Lai atslogotu administratoru darbu un izskaidrotu radušās neskaidrības attiecībā uz administratoru darbības pārskatu aizpildīšanu, Maksātnespējas administrācija ir izstrādājusi metodiskos norādījumus administratoru darbības sākotnējo, kārtējo un noslēguma pārskatu aizpildīšanai


16.01.2012
Informācijas apkopojums par uzraudzības ietvaros veiktajām darbībām laika posmā no 2011.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 31.decembrim

   2011.gada 4.ceturksnī Maksātnespējas administrācija ir saņēmusi 89 sūdzības. Izskatot sūdzības un veicot uzraudzību par administratoru darbību maksātnespējas procesos un tiesiskās aizsardzības procesos, Maksātnespējas administrācija ir pieņēmusi 89 lēmumus, tai skaitā:

 • 85 lēmumus saistībā ar izskatītajām sūdzībām;

• 4 lēmumus uzraudzības kārtībā.

   Sūdzību izskatīšanas rezultātā, kā arī veicot administratoru darbības uzraudzību, 34 gadījumos konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi un 12 gadījumos administratoram uzlikts tiesiskais pienākums.

   2011.gada 4.ceturksnī Maksātnespējas administrācija iesniegusi tiesā 8 pieteikumu par administratora atcelšanu no konkrēta subjekta administrēšanas

Pieteikumu skaits  

 Pieteikuma par administratora atcelšanu iesniegšanas iemesls

 4

Izskatot sūdzības, kā arī pārbaudot Maksātnespējas administrācijas rīcībā esošo informāciju, radās pamatotas šaubas par administratora objektivitāti

 3

Administrators nesniedz paskaidrojumus uz Maksātnespējas administrācijas pieprasījumiem, kā arī nepilda uzlikto tiesisko pienākumu

 1

Saistībā ar pieņemtā drošības līdzekļa piemērošanu kriminālprocesā

  


12.01.2012
Par uzraudzības prioritātēm 2012.gadā

   Viena no Maksātnespējas administrācijas pamatfunkcijām ir maksātnespējas procesu un tiesiskās aizsardzības procesu uzraudzības nodrošināšana.


11.01.2012
Maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumu segšanai 2011.gadā iztērēti 1 659 095 lati

   2011.gadā valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 1 659 095 latu apmērā, informē Maksātnespējas administrācijas direktora vietniece finanšu jautājumos Baiba Banga.


29.12.2011
Par Krāslavas zemesgrāmatu nodaļas pievienošanu Daugavpils zemesgrāmatu nodaļai

   Maksātnespējas administrācija ir saņēmusi Tiesu administrācijas paziņojumu par Krāslavas zemesgrāmatu nodaļas pievienošanu Daugavpils zemesgrāmatu nodaļai.


28.12.2011
VID skaidrojums par PVN

Maksātnespējas administrācija saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta skaidrojumu par pievienotās vērtības nodokļa rēķina izrakstīšanas kārtību.


23.12.2011
Par Satversmes tiesas sprieduma izpildi

   2009.gada 10.jūlijā stājās spēkā grozījumi likumā „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”, nosakot, ka darbinieku prasījumi, par kuriem iesniegums Maksātnespējas administrācijai iesniegts laika periodā no 2009.gada 10.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim, no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem apmierināmi ierobežotā apmērā (sk. likuma „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” pārejas noteikumu 6. un 7.punktu).


22.12.2011
Informācijai!

Par darba laiku 2011.gada 23. un 30.decembrī


Aptauja

Vai Tu jau seko MNA Twitter kontam?