Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

11:16:37

Seko mums

 @maksatnespeja

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, 
Rīga, LV-1050

Karte

Tālrunis: (+371) 6 7099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Darbinieku prasījumi Darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība

Darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība

Darbinieku prasījumus Maksātnespējas administrācijai iesniedz maksātnespējīgā darba devēja administrators. Administratoram ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā vērsties Maksātnespējas administrācijā ar iesniegumu par darbinieku prasījumu apmierināšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem.

Maksātnespējas administrācija darbinieku prasījumus apmierina no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem saskaņā ar likumu "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" un Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1045 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas, apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksāšanas kārtība" un Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.995 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība" noteiktajā kārtībā.

 

1. No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem apmierināmo darbinieku prasījumu apmērs, ja darba devēja maksātnespējas gadījums iestājies laika periodā no 2009.gada 10.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim:

 • darba samaksa par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, ja tā aprēķināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām un mēnesī nepārsniedz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu

 • atlīdzība par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, ja tā aprēķināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā, ka darba samaksa mēnesī nepārsniedz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu

 • atlīdzība par cita veida apmaksātu prombūtni pēdējo triju darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, ja tā aprēķināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā, ka darba samaksa mēnesī nepārsniedz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu

 • atlaišanas pabalsts likumā noteiktajā minimālajā apmērā, uz kuru tiesības iegūtas ne agrāk kā 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, ja tas aprēķināts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā, ka mēneša vidējā izpeļņa nepārsniedz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu

 • kaitējuma atlīdzība par visu nesamaksāto laikposmu līdz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienai

 • kaitējuma atlīdzības summa par četriem gadiem uz priekšu no maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienas.

Darbinieku prasījumi par kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību tiek apmierināti, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī gadījumā, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav uzskatāms par apdrošināto personu saskaņā ar likumu „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, arodslimība, kuras cēlonis ir šā darbinieka veiktais darbs kaitīgos darba apstākļos līdz 1997.gada 1.janvārim, konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra.

 

 • valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kas saistīti ar augstāk minētajām izmaksām, ja darba devējs tos nav veicis

No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem sedzamā viena darbinieka prasījumu un ar tiem saistīto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba ņēmēja daļas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu kopsumma nepārsniedz četras maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Minētais ierobežojums attiecas uz prasījumiem par darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni un atlaišanas pabalstu.

Darba devēja maksātnespējas gadījums iestājas dienā, kad tiesa darba devējam pasludinājusi juridiskās personas maksātnespējas procesu vai kredītiestādes maksātnespēju (sprieduma datums).

 

Piešķirto naudas līdzekļu izmaksa

 

Pēc darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksājamo summu piešķiršanas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem Maksātnespējas administrācija darbiniekiem izmaksājamās summas pārskaita administratoram maksātnespējīgā darba devēja kontā tālākai samaksai darbiniekiem.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli un kaitējuma atlīdzības summu par četriem gadiem uz priekšu Maksātnespējas administrācija ieskaita normatīvajos aktos noteiktajos budžetos.

Darbinieku prasījumu apmierināšanai piešķirto naudas līdzekļu izmaksu darbiniekiem organizē un nodrošina administrators. Administratoram nav tiesību darbinieku prasījumu apmierināšanai saņemtos naudas līdzekļus izmantot citiem mērķiem.

Piešķirtos naudas līdzekļus administrators izmaksā darbiniekiem iespējami īsākā laikposmā, bet ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad Maksātnespējas administrācija darbiniekiem izmaksājamās summas pārskaitījusi maksātnespējīgā darba devēja kontā.

 

2. No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem apmierināmo darbinieku prasījumu apmērs, ja darba devēja maksātnespējas gadījums iestājies no 2012.gada 1.janvāra:

 • darba samaksas un atlīdzības par cita veida apmaksātu prombūtni periods, ko apmaksā no darbinieku prasījumu garantiju fonda, nepārsniedz pēdējos trīs darba tiesisko attiecību mēnešus 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās. Apmaksājamo dienu skaits periodā darba samaksai un atlīdzībai par cita veida apmaksātu prombūtni kopā nepārsniedz 92 kalendāra dienas

 • atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no darbinieku prasījumu garantiju fonda apmaksā par neizmantotām ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma dienām 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās. Apmaksājamo dienu skaits 12 mēnešu periodā nepārsniedz 28 kalendāra dienas

 • atlaišanas pabalstu no darbinieku prasījumu garantiju fonda apmaksā, ja darba tiesiskās attiecības izbeigtas Darba likumā noteiktajos gadījumos, kad darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu

 • kaitējuma atlīdzību par visu nesamaksāto laikposmu līdz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienai

 • kaitējuma atlīdzības summu par četriem gadiem uz priekšu no maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienas.

Darbinieku prasījumi par kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību tiek apmierināti, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī gadījumā, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav uzskatāms par apdrošināto personu saskaņā ar likumu „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, arodslimība, kuras cēlonis ir šā darbinieka veiktais darbs kaitīgos darba apstākļos līdz 1997.gada 1.janvārim, konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra.

 • valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kas saistīti ar augstāk minētajām izmaksām, ja darba devējs tos nav veicis

No darbinieku prasījumu garantiju fonda apmaksājamos darbinieku prasījumus, izņemot prasījumu kaitējuma atlīdzībai, aprēķina, ņemot vērā kalendāra dienas vidējo izpeļņu, ko aprēķina pēc formulas: valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā reizinot ar 12 (kalendāra mēnešu skaits gadā) un dalot ar 365 (kalendārā dienu skaits gadā).

 

No darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksājamās summas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī pamatojoties uz administratora iesniegumu, tam pievienotajiem dokumentiem un Valsts ieņēmumu dienesta un citu valsts pārvaldes institūciju sniegto informāciju, aprēķina Maksātnespējas administrācija.

Darbiniekam izmaksājamā summa darba samaksai, atlīdzībai par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzībai par cita veida apmaksātu prombūtni un atlaišanas pabalstam kopā nepārsniedz Valsts ieņēmumu dienestā deklarēto darbinieka ienākumu apmēru attiecīgajā periodā.

Darba devēja maksātnespējas gadījums iestājas dienā, kad tiesa darba devējam pasludinājusi juridiskās personas maksātnespējas procesu vai kredītiestādes maksātnespēju (sprieduma datums).

 

Piešķirto naudas līdzekļu izmaksa

 Maksātnespējas administrācija mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas lemj par naudas līdzekļu piešķiršanu darbinieku prasījumu apmierināšanai vai par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus.

Maksātnespējas administrācija izmaksā darbiniekam piešķirtos naudas līdzekļus, pārskaitot tos uz darbinieka norēķinu kontu.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli un kaitējuma atlīdzības summu par turpmāko periodu Maksātnespējas administrācija ieskaita normatīvajos aktos noteiktajā budžetā.

   Aptauja

   Kā vērtējat pārmaiņas maksātnespējas jomā 2017.gadā?

   Noderīgi