Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

11:39:46

Seko mums

 @maksatnespeja

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, 
Rīga, LV-1050

Karte

Tālrunis: (+371) 6 7099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Par mums

Par mums

Maksātnespējas administrācija ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde.

 

Maksātnespējas administrācijas darbības mērķis ir īstenot valsts politiku tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos, aizsargāt darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas procesā un likumā noteiktajā kārtībā īstenot valsts un sabiedrības interešu aizsardzību tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos.

 

Maksātnespējas administrācijas funkcijas:

 • ieteikt administratorus tiesai;
 • uzraudzīt administratoru darbību tiesiskās aizsardzības procesā, juridiskās personas maksātnespējas procesā un fiziskās personas maksātnespējas procesā;
 • atbilstoši likumam "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" turēt un rīkoties ar darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;
 • atbilstoši likumam "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" apmierināt darbinieku prasījumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;
 • pārstāvēt valsts intereses maksātnespējas procesos;
 • Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos nodrošināt juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu segšanu no Maksātnespējas administrācijai šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem;
 • Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos nodrošināt juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu vai pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos;
 • veikt citas funkcijas, kuras administrācijai uzticētas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Maksātnespējas administrācijas darbības funkciju īstenošanai: 

 • pēc nejaušības principa izvēlēties un ieteikt tiesai sertificētu administratora kandidātu katram konkrētam maksātnespējas procesam;
 • pārbaudīt administratora darbības likumību maksātnespējas procesā;
 • izskatīt sūdzības par administratoru lēmumiem un rīcību;
 • pieņemt un izskatīt maksātnespējīgo darba devēju administratoru iesniegumus darbinieku prasījumu apmierināšanai;
 • lemt par darbinieku prasījumu apmierināšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;
 • pieņemt un izskatīt maksātnespējas procesa administratoru iesniegumus par maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu, maksātnespējas procesa izdevumu un administratora atlīdzības segšanu;
 • lemt par naudas līdzekļu piešķiršanu maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu, maksātnespējas procesa izdevumu un administratora atlīdzības segšanai;
 • apmierināto darbinieku prasījumu, segto maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu un maksātnespējas procesa izdevumu apmērā īstenot kreditora prasījuma tiesības pret maksātnespējīgiem uzņēmumiem;
 • apkopot un sniegt priekšlikumus ar maksātnespējas procesu saistīto tiesību aktu pilnveidošanai;
 • organizēt metodisko un informatīvo materiālu izstrādi un izdošanu maksātnespējas procesa jautājumos;
 • nodrošināt administrācijas rīcībā esošo personas datu un citas informācijas aizsardzību;
 • sadarbojoties ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu Maksātnespējas administrācijas darbības jomā;
 • lemt par juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos;
 • lemt par Valsts kasē deponēto naudas līdzekļu, kas iegūti no parādnieka mantas pārdošanas, ja tā kalpojusi par nodrošinājumu nodrošinātā kreditora prasījumam, kura prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās, izmaksāšanu
  Saskaņā ar 2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 11.punktu informējam, ka Maksātnespējas administrācija elektronisko dokumentu izstrādē un noformēšanā izmanto Microsoft Word formātu.

   

  Aptauja

  Kā vērtējat pārmaiņas maksātnespējas jomā 2017.gadā?

  Noderīgi